Disclaimer

De informatie, zoals ze op deze website is weergegeven, is uitsluitend bestemd voor algemene doeleinden. Aan de inhoud hiervan werd de uiterste zorg besteed. Er bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Van Kester Accountants en Belastingadviseurs aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de onvolledigheid of onjuistheid hiervan of voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van alle informatie op de internetsite. Alle rechten worden derhalve voorbehouden.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan Van Kester Accountants en Belastingadviseurs of haar leveranciers. Niets van deze internetsite mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Kester Accountants en Belastingadviseurs op grond van de Auteurswet 1912.

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan: info@vankester.nl

Bepaalde verwijzingen in deze internetsite voeren naar sites die door anderen worden bijgehouden. Hierop heeft Van Kester Accountants en Belastingadviseurs geen toezicht of invloed. Zij kan dan ook geen verantwoordelijkheid dragen dan wel aansprakelijk zijn voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die pagina’s.

Accountantskantoor Van Kester is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te West Brabant onder nummer: 20086131.
© 2004-2007,  Van Kester Accountants en Belastingadviseurs