Gedragscode

Serving clients is the most important thing we do

Belang van een gedragscode

Deze gedragscode is mede opgesteld om onze opdrachtgevers op de hoogte te brengen van onze normen en waarden. Ons kwaliteitsbeleid is erop gericht om de publieke functie van het accountantsberoep te waarborgen, alsmede om de kwaliteit van de dienstverlening binnen ons kantoor te waarborgen. Onze diensten en werkzaamheden dienen te allen tijde te worden gekenmerkt door betrouwbaarheid en betrokkenheid.

Professionaliteit

Wij kennen een professioneel gedrag als het gaat om communicatie, uitvoering van werkzaamheden en afspraken. Hierbij gaat het niet alleen om het eigen functioneren maar ook om de omgang tussen medewerkers onderling, de omgang met bedrijfsmiddelen en de samenwerking met derden.
Onze organisatie conformeert zich aan de onafhankelijkheidsvoorschriften zoals opgenomen in de verordeningen van de beroepsorganisaties.

Integriteit en objectiviteit

Onze medewerkers zijn tijdens de uitoefening van werkzaamheden recht door zee, ze verrichten hun werkzaamheden op eerlijke wijze, transparant en duidelijk naar alle belanghebbenden. Wij zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Wij zijn onpartijdig in onze oordeelsvorming. Wij vormen onze mening met in acht name van de belangen van alle betrokkenen.
Wanneer wij gevraagd worden een bijzonder belang te vertegenwoordigen, dragen wij ervoor zorg dat overige belanghebbenden bekend worden met het feit dat wij een bijzonder belang vertegenwoordigen. De vertegenwoordiging van een bijzonder belang mag er nooit toe leiden dat wij beperkt worden in onze objectieve oordeelsvorming.

Vakbekwaamheid en zorgvuldigheid

Kennis en kunde vormen de basis van al onze werkzaamheden.
Onze werkzaamheden worden vakbekwaam, zorgvuldig en met een deugdelijke onderbouwing uitgevoerd. Binnen de grenzen van onze vaktechnische verantwoordelijkheid en van wet- en regelgeving houden wij rekening met de wensen van opdrachtgevers en overige belanghebbenden. De onderbouwing van verrichte werkzaamheden of uitgebrachte adviezen leggen wij schriftelijk of elektronisch vast. Wat we doen en waarom wij het doen is daarmee duidelijk, voor de klant en voor ons zelf.

Vertrouwelijkheid

Wij behandelen informatie, verkregen tijdens en ten behoeve van de uitoefening van onze werkzaamheden, vertrouwelijk. Zonder expliciete toestemming van belanghebbenden zal de verkregen informatie niet openbaar gemaakt worden, tenzij op gezag van wet- en regelgeving.
Het voorgaande verhindert niet vertrouwelijk collegiaal overleg binnen onze organisaties (SRA, NBA), voor zover wij dit voor een zorgvuldige uitvoering van de opdracht of voor de zorgvuldige voldoening aan de wettelijke of beroepsverplichtingen noodzakelijk achten.

Samenwerking met derden

Wij verzorgen uitsluitend die werkzaamheden waartoe wij vaktechnisch in staat zijn. Als gevolg hiervan is bij de uitvoering van sommige opdrachten samenwerking met derden noodzakelijk. Indien het belang van de opdrachtgever dat vraagt, kunnen deze derden ook accountants van andere organisaties betreffen. Ten aanzien van derden bewaken wij onze onafhankelijkheid en onpartijdigheid.

Acceptatie van opdrachten

Wij aanvaarden uitsluitend opdrachten waartoe wij de vereiste deskundigheid en de personele capaciteit bezitten. Tevens dragen wij ervoor zorg dat aan potentiële opdrachtgevers de eigen verantwoordelijkheid en onze verantwoordelijkheid ten aanzien van wet- en regelgeving duidelijk is. Tenslotte dienen wij te voorkomen dat bij opdrachtgevers ongerechtvaardigde verwachtingen bestaan ten aanzien van onze diensten.

Naleving

Onze gedragscode maakt onderdeel uit van de arbeidsvoorwaarden. Hierin staan de consequenties voor niet naleving geregeld. Daarnaast kent onze organisatie een incidenten- een klachten- en een klokkenluidersregeling. Wij verwijzen u hiervoor naar de betreffende menu-items.

Wij staan garant voor kwaliteit